1) Elke deelname aan een cursus of training is voor eigen risico.

2) Voorafgaande aan de cursus worden minimaal drie weken voor de eerste les de namen.voorletters en geboortedata van de cursisten bekendgemaakt door de klant.

3) Roovers-training behoudt zich het recht voor, cursisten te weigeren op grond van slechte gezondheid of dergelijke.

4) Indien een cursist zichzelf, medecursisten of instructeurs bewust in gevaar brengt zal de cursist met onmiddellijke ingang uit de cursus worden gezet, zonder dat restitutie van het cursusgelden zal plaatsvinden.

5) De cursist dient op tijd aanwezig te zijn op de lessen/trainingen.

6) De cursist verplicht zich tot het volgen van alle lessen, mits verzuim door ziekte. Bij niet geldig verzuim behoudt Roovers-training zich het recht voor de cursist niet aan het examen te laten deelnemen. Kosten daarentegen zullen worden doorberekend.

7) Bij externe cursussen (dus op locatie bij de klant) dient de klant zelf zorg te dragen voor koffie/thee/lunch etc. mits anders is overeengekomen.

8) Roovers-training zal de contacten onderhouden tussen instructeurs en de klant.

9) Het is niet toegestaan dat de klant met de instructeurs direct afspraken maakt , mits anders is overeengekomen.

10) Het is niet toegestaan dat instructeurs direct de klant benaderen voor het maken van afspraken omtrent cursussen en/of trainingen.

11) Roovers-training deelt naar eigen inzicht de instructeurs in, het is wel mogelijk dat de klant een voorkeur opgeeft.

12) Indien Roovers-training besluit bij lessen of trainingen extra instructeurs te gebruiken, dan zullen hiervoor geen kosten en/of reiskosten in rekening worden gebracht, mits anders is overeengekomen.

13) Indien de klant toestemming geeft om meer cursisten bij een cursusgroep te plaatsen kan Roovers-training andere cursisten benaderen om mee te doen bij deze groep. Hierdoor zal de cursusprijs worden berekend over het totaal aantal deelnemers. Roovers-training kan geen enkele belofte of toezegging doen omtrent deelnemen van externe cursisten.

14) Cursussen en trainingen dienen bij voorkeur twee maanden vooruit te worden besproken. Indien in deze periode een vakantieperiode is opgenomen, hanteren wij een bespreektermijn van drie maanden.

15) Om kwaliteit van de cursus te waarborgen wordt een maximaal aantal deelnemers per cursus gehanteerd van 12 personen.

16) Nadat de cursusdata zijn bevestigd (en ondertekend) door de klant ontvangt deze een nota waarvan de betalingscondities als volgt zijn: minimaal 80% van het totale cursusbedrag dient te worden voldaan bij bespreking van cursus, uiterlijk 3 weken voor de eerste les of training.

overige 20% binnen 10 dagen na de laatste les of training
er volgt aan het einde van de cursus een eventuele correctiefactuur waarop wijzigingen zijn doorgevoerd betreffende het eventuele cursusaantal en de reiskosten van de instructeurs.
17) Indien de aanbetaling niet is ontvangen zonder opgave van reden, kan de cursus als geannuleerd worden beschouwd en de annuleringskosten in rekening worden gebracht.

18) Indien een cursus/cursist door de klant wordt geannuleerd, zullen volgens onderstaande tabel kosten in rekening worden gebracht:

annulering binnen één week voor aanvang van de cursus: 100% van het totale cursusbedrag.
annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus: 50% van het totale cursusbedrag.
annulering binnen een maand voor de aanvang van de cursus: 25% van het totale cursusbedrag.
annulering binnen twee maanden voor de aanvang van de cursus: 10% van het totale cursusbedrag.
Annuleringen worden alleen geaccepteerd indien deze schriftelijk hebben plaatsgevonden!!!

19) Indien de cursist niet verschijnt op de afgesproken cursusdata, wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

20) Indien de cursist wegens ziekte of andere dringende omstandigheden binnentwee weken voorafgaande aan de cursus zich afmeldt, wordt mist de cursist zich inschrijft op een nieuwe gelijksoortige cursus, 50% van het totale cursusbedrag van de afgemelde cursus in rekening gebracht.

21) Indien de klant met betaling in gebreke blijft, behouden wij ons het recht voorcertificaten, diploma’s en/of verlengingen van certificaten en/of diploma’s niet toe te kennen.

22) Zowel Roovers-training als de instructeur hebben geen enkele invloed op uitslagen van een examen of toets.

23) Indien een cursist het examen niet met goed gevolg aflegt, zal Roovers-training zoeken naar de mogelijkheid voor een herexamen. De kosten van een herexamen zijn

€ 52,50 euro per module.

24) Indien een cursist lessen verzuimt, zonder overleg met instructeurs, kan niet worden deelgenomen aan een (her-) examen.

25) Bij ziekteverzuim van de cursist kan geen restitutie van cursusgelden plaats vinden

26) Bij ziekte van de instructeur zal Roovers-training zorgdragen voor een vervangende instructeur.

27) Bij bevestiging van de cursus verklaart de klant akkoord te gaan met deze cursusvoorwaarden.

28) Alle opgegeven prijzen en indicaties van prijzen zijn excl. b.t.w.

29) Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

30) Roovers-training behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

31) Alle bovengenoemde punten zijn van toepassing op iedere klant mits schriftelijk anders is overeengekomen.